Bài mới đăng
Hưởng ứng bài phản biện Xây dựng Bãi đỗ xe lăng Khải Định của Nguyễn Đắc Xuân
Điều 32, cuối khoản 3 Luật DSVH (tr.19) nêu rõ: “Việc xây dựng công trình quy định tại khoản này không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.” Bđx không thể giữ được “yếu tố gốc...
Tôi hy vọng lãnh đạo địa phương giải quyết xong việc chuyển đổi Bđx lăng Khải Định qua một địa điểm khác thích ứng để khỏi phiền đến Bộ VHTTDL đến Chính phủ và cao hơn nữa. Mong thay.
Các bài viết khác