Bài mới đăng
Bao giờ lãnh đạo Việt Nam chưa thực hiện được việc tri ân và minh oan cho những người đã mất cho Huế Xuân 68 thì mọi danh hiệu đẹp đẽ nhất dành cho Huế hôm nay còn chưa trọn nghĩa, giá trị lịch sử của chiến thắng Huế Xuân 68 vẫn còn một bộ phận dân chúng...
Sau một tuần làm chủ Thành phố Huế, chúng tôi vẫn còn nghĩ đã có một sự thỏa thuận nào đó giữa Mặt trận Giải phóng và Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam, Huế đã thuộc về chúng tôi. Khẩu hiệu “Không được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân” vẫn được tôn...
Đề cập đến Cuộc tấn công và nổi dậy tết Mậu thân ở Huế (gọi tắt là Huế Xuân 68), trên mạng toàn cầu (Web) cấc tổ chức và cá nhân chống đối chế độ hiện nay luôn nêu hàng đầu những trí thức, văn nghệ sĩ Huế đã tham gia vào Liên minh các Lực lượng Dân...
Các bài viết khác