Nguyễn Đắc Xuân với các nhà nghiên cứu
Trong sự nghiệp nghiên cứu về Huế, tác giả nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhờ đó, tác giả được tiếp nhận những tư liệu lịch sử quý báu về Huế, cũng như học hỏi được phương pháp nghiên cứu, tiếp cận lịch sử Huế một cách khoa học từ những người bạn, người thầy ưu tú này.

 

 

Tiến sĩ Lê Văn Hảo – người giúp tôi tài liệu nghiên cứu Hát Bội – luận văn ra trường và cũng là công trình nghiên cứu đầu tiên của tôi (1965-1966) và đã cùng tôi làm Tập san Nghiên Cứu Việt Nam (1965-1966).

Ảnh chụp tại Q.13, Paris, 2006

 

 

 

 

Giáo sư Lê Thành Khôi (Pháp) dạy tôi: “Nghiên cứu khoa học (Sử học, Văn học), ai cũng có quan điểm riêng. Nhưng quan điểm nào cũng phải có tài liệu khoa học chứng minh. Nếu không thì không có giá trị”. 

Paris, 2006

 

 

 

 

 

Giáo sư Langlet (ĐH Paris 7) cung cấp cho tôi một thư tịch nghiên cứu sử học, văn học, dân tộc học Việt Nam đầy đủ nhất. Thư mục nầy giúp cho tôi đi tìm tài liệu nhà Nguyễn và Huế xưa được mọi sự dễ dàng.                 

Paris, 1999

 

 

 

 

 

Tiến sĩ Sử học Vũ Ngự Chiêu (Houston, Texas, Hoa Kỳ) cung cấp cho tôi nhiều bộ sử các vua cuối triều Nguyễn và lịch sử cận đại Việt Nam.

 

 

 

 

 

Tiến sĩ Hồ Huệ Tâm (Phụ trách giảng dạy lịch sử Đông Nam Á, Đại học Harvard), người giúp tôi tìm tư liệu Phong trào Tây Sơn ở Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

Bác sĩ Bùi Minh Đức (Cali-Hoa Kỳ) - nhà nghiên cứu Huế, cùng là “đệ tử” của ngành Huế học

Nguyễn Đắc Xuân

 
 
Các bài Hình ảnh khác