Tạp chí, Tập san, Sách, Tài liệu tham khảo

 I. Tài liệu chép tay, chưa xuất bản:

- Địa bộ ấp Bình An (chữ Hán) của gia đình anh Võ Văn Sơn

- Địa bộ làng Phú Xuân (chữ Hán) của gia đình anh Trương Đình Hạp, bản dịch của Lê Văn Hoàng

- Bia” Cổ kính trùng viên thuyết” ở chùa Sư Nữ Diệu Đức do Nguyễn Mạnh Khả soạn năm 1930,  Lê Nguyên Lưu sưu tầm và dịch ra Việt ngữ (Tài liệu của Nhà Bảo Tàng Huế).

II. Báo, tạp chí, tập san:

- Báo Tri Tân

- Tập san Sử địa số 9-10/1968 và số 13/1969.

- Báo Lành Mạnh

- Báo Bách Khoa

- Báo Phổ Thông

III. Sách:

- Quốc sử quán triều Nguyễn:

+ Đại Nam liệt truyện (sơ tập) bản chữ Hán q.30. Ngụy Tây. Bản dịch ra Việt ngữ của Tạ Quang Phát, ts Sử Địa 9-10/1968.

+ Đại Nam nhất thống chí, Kinh sư và Thừa Thiên phủ (bản chữ Hán), bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Tao do Nha VH bộ QGGD Sg xuất bản năm 1960 và 1961.

+ Đại Nam thực lục Tiền biên và Chính biên (Đệ nhất kỷ) (Bản chữ Hán), bản dịch của Viện Sử học, H.1962.1963

+ Biên niên sử cổ trung đại Việt Nam ( từ đầu đến gữa thế kỷ XIX), H.1987.

- Bửu Kế, Nguyễn triều cố sự (bản đánh máy).

- Cổ Bàn Nhân (Quách Tấn):

+ Đính chính đôi điều sai lầm về vua Quang Trung Lành Mạnh số 55 (1/4/1961) tr. 7-8

+ Ngọc Hân Công chúa hết chịu tiếng  oan này đến tiếng oan nọ, LM số 60 (1.8.1961). tr 7-8

+ Trở lại một lần nữa cùng cái chết của bà Ngọc hân Công chúa, LM số 59 (1.8.1961), tr.8-9

- Quách Tấn, Quách Giao, Nhà Tây Sơn, Sở VHTT Nghĩa Bình, 1988

- Đỗ Bang, Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, Sở VHTT BTT, Huế 1988

- Georges Taboulet, La Geste Francaise en Indochine, Adrien-Maisonneuve, Paris 1955

- Hà Xuân Liêm-Thích Hải Ấn, Những Ngôi Chùa Huế, Nxb Thuận Hoá, Huế 2000         

- Hoa Bằng, Quang Trung, Anh hùng dân tọc (1788-1792) Hoa Tiên, Sg 1974.

- Hoàng Thúc Trâm, Quốc văn đời Tây Sơn, Vĩnh Bảo, Sg 1950.

-  Hoàng Xuân Hãn, La Sơn Phu Tử, Minh Tân, Paris 1952

- Koffler, Description historique de la Cochinchine, trích lại của L. Cadrière, BAVH, 1-3/1925.

- Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục (bản chữ  Hán) và bản dịch của Lê Xuân Giáo, Phủ QVK, Sg 1972.

- L. Cadrière, Le Quartier des Arènes, II. Souvennirs des Nguyễn, BAVH, tháng 7-9/1925.

- Nguyễn Đình Hòe, Notes sur les cendres des Tây Sơn dans la Prison du Khám đường, BAVH - 1914, pp. 145-146.

- Nguyễn Thiệu Lâu, Lăng Hòang đế Quang Trung, Bách Khoa số 99, 15-2-1961 và Quốc sử tạp lục.

- Ngô Thì Nhậm, Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, KHXH, HN.1978.

- Phan Văn Sơn, Việt sử tân biên, c.IV, Tủ sách Sử học Việt Nam, Sg 1961.

- Phan Du, Mộng Kinh sư, Cảo Thơm, Sg 1971.

- Phan Huy Ích, Thơ văn Phan Huy Ích (3 tập), KHXH, H.1978.

- Thích Đại Sán, Hải ngoại ký sự, Viện Đại học Huế, 1963.

- Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược, Minh Đức, Huế 1960.

- Trần Thanh Nhã, Tableau économique du Vietnam au XVIIè et XVIIIè siècle, Ed. Cujas, Paris 1970.

IV. Những người địa phương kể chuyện:

- Bà Nguyễn Thị Liên, anh Nguyễn Hữu Oánh, anh Nguyễn Hữu Oanh kể về những sự việc đã nghe gia đình kể lại, những điều đã chứng kiến, những hiện tượng khó hiểu đã diễn ra ở nơi cư trú...- ...Và nhiều người dân địa phương khác.

- Ông Hồ Văn Tuần 77 tuổi, xuất thân trong một gia đình đã có nhiều đời quản trị Miếu Lịch Đợi, cho biết về tên dân gian các thửa ruộng trên đồng Bầu Vá (có ruộng Lê Thánh Tôn, ruộng Thượng Phủ, ruộng Phủ Thượng).

- Các nhà sư chùa Thiền Lâm, Vạn Phước, chùa Kim Tiên, chùa Tường Vân.

- Sư bà Diệu Không chùa Sư Nữ Diệu Đức, Hồng Ân, Kiều Đàm.

- Ông Trần Tiễn Hy (bà con với vợ ông Nguyễn Đình Hiến)

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
123