Chùm thơ trước và sau ngày Tú Anh ra đời

Cha không để tiền lại cho con - Vì đất nước ngày mai sẽ nuôi con no ấm - Cha không để chức quyền sau nầy con dựa - Vì lý tưởng của cha - một xã hội công bằng - Cha để cho con điều quý giá vô cùng - Là suốt đời cha nguyện đi theo Nước.

Tiểu sử

Nguyễn Đắc Xuân quan niệm "Nhà văn phải là nhà văn hóa của dân tộc, đấu tranh cho dân tộc bằng cây bút của mình, nên bên cạnh các sáng tác còn có những công trình về văn hóa. Trong sáng tác quan tâm đến văn hóa và nghiên cứu văn hóa lịch sử không tách rời văn học".